zindabad是什么意思

2022年7月29日13:32:51zindabad是什么意思已关闭评论

    我们经常会遇到英语单词zindabad,那么你知道英语单词zindabad是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zindabad的中文翻译和音标是什么:
    
    zindabad是什么意思
    
      一:zindabad是什么意思
      vt.(用于口号)祈祝…万岁
       二:zindabad的音标
      
       英音['zɪndɑ:bɑ:d]  美音['zɪndɑ:bɑ:d]
      
    
      三:zindabad的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zingy是什么意思
    2,zippo怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zip是什么意思_zip怎么读
    5,ziti是什么意思