zita是什么意思

2022年8月12日15:26:05zita是什么意思已关闭评论

    我们经常会遇到英语单词zita,那么你知道英语单词zita是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zita的中文翻译和音标是什么:
    
    zita是什么意思
    
      一:zita是什么意思
      [电影]幽草
       二:zita的音标
      
       
      
    
      三:zita的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zodiac是什么意思
    2,zone是什么意思_zone怎么读
    3,zonk是什么意思_zonk怎么读
    4,zoogamy是什么意思
    5,ziti是什么意思