Zlatica是什么意思

2022年8月14日22:41:10Zlatica是什么意思已关闭评论

    我们经常会遇到英语单词Zlatica,那么你知道英语单词Zlatica是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词Zlatica的中文翻译和音标是什么:
    
    Zlatica是什么意思
    
      一:Zlatica是什么意思
      兹拉蒂察河(阿兰卡河)
       二:Zlatica的音标
      
       
      
    
      三:Zlatica的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zodiac是什么意思
    2,zone是什么意思_zone怎么读
    3,zonk是什么意思_zonk怎么读
    4,zoogamy是什么意思
    5,zool是什么意思_zool怎么读