zambezi是什么意思_zambezi怎么读

    我们在工作和学习中经常会遇到英语单词zambezi,那么你知道英语单词zambezi是什么意思吗?你知道英语单词zambezi怎么读吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zambezi的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
    
       zambezi怎么读:英 [zæmˈbi:zi] 美 [zæmˈbizi]
    
      zambezi是什么意思:赞比西河(非洲南部)
      zambezi的例句和用法
      They trekked for three days along the banks of the Zambezi.
      他们沿着赞比西河河岸跋涉了三天。
    相关英语单词推荐:
    1,zax是什么意思
    2,zest是什么意思_zest怎么读
    3,zigzag是什么意思
    4,zinc是什么意思_zinc怎么读
    5,zincic是什么意思