zilch是什么意思_zilch怎么读

    我们经常会遇到英语单词zilch,那么你知道英语单词zilch是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zilch的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zilch是什么意思
      n.微不足道的事物(或人);小人物;无;零
       二:zilch的音标
      
       英音[zɪltʃ]  美音[zɪltʃ]
      
    
      三:zilch的例句和用法
      We 've had zilch success so far .
      到目前为止我们没有取得任何成功。
    相关英语单词推荐:
    1,zingy是什么意思
    2,zippo怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zinc是什么意思_zinc怎么读
    5,zincic是什么意思