zincky是什么意思_zincky怎么读

    我们经常会遇到英语单词zincky,那么你知道英语单词zincky是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zincky的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zincky是什么意思
      adj.含锌的,似锌的
       二:zincky的音标
      
       英音['zɪŋkɪ]  美音['zɪŋkɪ]
      
    
      三:zincky的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zingy是什么意思
    2,zippo怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zip是什么意思_zip怎么读
    5,ziti是什么意思