zinger是什么意思_zinger怎么读

    我们经常会遇到英语单词zinger,那么你知道英语单词zinger是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zinger的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zinger是什么意思
      n.有力地驳斥; 击中要害的话;意想不到的事; 令人震惊的事
       二:zinger的音标
      
       英音[ˈzɪŋə(r)]  美音[ˈzɪŋɚ]
      
    
      三:zinger的例句和用法
      It started as a presidential election debate zinger .
      这事开始于一场总统竞选里的说辞。
    相关英语单词推荐:
    1,zingy是什么意思
    2,zippo怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zip是什么意思_zip怎么读
    5,ziti是什么意思