zinjanthropus是什么意思

    我们经常会遇到英语单词zinjanthropus,那么你知道英语单词zinjanthropus是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zinjanthropus的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zinjanthropus是什么意思
      n.东非人(距今约150万年前的原始人)
       二:zinjanthropus的音标
      
       英音 [zɪnˈdʒænθrəpəs,ˌzɪndʒænˈθrəu-]   美音 [zɪnˈdʒænθrəpəs, ˌzɪndʒænˈθropəs]
      
    
      三:zinjanthropus的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zodiac是什么意思
    2,zippo怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zip是什么意思_zip怎么读
    5,ziti是什么意思