zir是什么意思_zir怎么读 中文翻译是什么

    我们经常会遇到英语单词zir,那么你知道英语单词zir是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zir的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zir是什么意思
      abbr.zero internal resistance 无内部阻力(抵抗力)
       二:zir的音标
      
       英音['zɪər]  美音['zɪr]
      
    
      三:zir的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zodiac是什么意思
    2,zone是什么意思_zone怎么读
    3,zonk是什么意思_zonk怎么读
    4,zoogamy是什么意思
    5,ziti是什么意思