zod是什么意思_zod怎么读 中文翻译是什么

    我们经常会遇到英语单词zod,那么你知道英语单词zod是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zod的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zod是什么意思
      n.[暗黑破坏神]33号神符。能使装备永不磨损。但是因为zod bug,如果把它用在耐久度不满的一次性物品上,有可能会使该物品立刻损坏而不能再使用。
       二:zod的音标
      
       英音['zɒd]  美音['zɒd]
      
    
      三:zod的例句和用法
      Fine knows I would not release zod willingly .
      费恩知道我不会自愿释放萨德。
    相关英语单词推荐:
    1,zodiac是什么意思
    2,zone是什么意思_zone怎么读
    3,zonk是什么意思_zonk怎么读
    4,zoogamy是什么意思
    5,zool是什么意思_zool怎么读