zoisite是什么意思_zoisite怎么读

    我们经常会遇到英语单词zoisite,那么你知道英语单词zoisite是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zoisite的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zoisite是什么意思
      n.黝帘石
       二:zoisite的音标
      
       英音['zɒɪsaɪt]  美音['zɒɪsaɪt]
      
    
      三:zoisite的例句和用法
      It is a rare blue-purple zoisite .
      这是一种罕见的蓝紫色的黝帘石。
    相关英语单词推荐:
    1,zoned是什么意思
    2,zone是什么意思_zone怎么读
    3,zonk是什么意思_zonk怎么读
    4,zoogamy是什么意思
    5,zool是什么意思_zool怎么读